12.09.2017 TARIK AKANA KARŞIYAKA VEFASI
EGE TELGRAF GAZETESİ